Reklamačný poriadok a odstúpenie od zmluy

Reklamačné podmienky

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu alebo technické chyby vzniknuté pri výrobe zariadenia.

 1. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnou manipuláciou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním (predovšetkým poškodenie jednotlivých dielov výrobku, poškriabanie vzniknuté nesprávnym čistením, poškodenie spôsobené nárazmi…), použitím , ktoré je v rozpore s užívateľskou príručkou .
 2. Predávajúci neručí za prípadnú stratu, poškodenie alebo zneužitie  výrobku. 
 3. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných vplyvov alebo prevádzkovaním v extrémne neobvyklých podmienkach.
 4. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do výrobku osobou, ktorá nebola k zásahu výslovne predávajúcim splnomocnená.
 5. Záruka taktiež zaniká, ak bude kupujúci napriek upozorneniu hrubo porušovať zásady používania výrobku popísané v užívateľskej príručke.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami:

zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

zák.č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

 • Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po dodaní. Kontrolu musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky chyby, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.
 • Kupujúci je povinný všetky takto zistené chyby oznámiť ihneď predávajúcemu. Chyby, ktoré sa prejavili neskôr, je povinný kupujúci oznámiť predávajúcemu ihneď po tom, čo chyby mohli byť zistené po vynaložení primeranej odbornej starostlivosti.
 • Kupujúci je povinný uplatňovať reklamáciu písomne, resp. osobne v sídle predávajúceho. Vždy je potrebné nahlásiť typ chybného výrobku a ďalej čo najpodrobnejšie popísať charakter chyby a uviesť kontaktnú osobu (meno, telefón), s ktorou je možné konzultovať prípadné podrobnosti.
 • Pri reklamácii výrobku je kupujúci povinný preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie dokladom o zakúpení (faktúra, príjmový pokladničný lístok, príp. dodací list). Pokiaľ sa kupujúci nepreukáže niektorým z uvedených dokladov, bude oprava považovaná za pozáručnú.
 • Pokiaľ kupujúci nahlási chybu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, chyba bola nahlásená omylom, po záruke a pod.), môže predávajúci požadovať uhradenie nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním nahlásenej chyby objednávateľom v plnej výške. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade účtovaná podľa aktuálnych platných cien servisného strediska v mieste uplatnenia reklamácie.

Postup reklamácie

Štandardná reklamácia:

Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.

Zákazník čo najskôr po zistení akejkoľvek chyby na tovare oznámi poruchu a následne sa dohodne s pracovníkom obchodného oddelenia na vyhovujúcom riešení.

Predávajúci rozhodne o reklamácii podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Servis „výmenou“ nie je štandardným spôsobom a firma MA.JA. s.r.o. sa k nemu nezaväzuje. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, alebo má právo na výmenu výrobku za nový.

V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu, alebo servisnému stredisku, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného (pôvodného) nepoškodeného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený kuriérom alebo poštou na adresu sídla spoločnosti, alebo servisného strediska, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (kópiu faktúry, pokladničného bloku, príslušenstvo, obal). Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Odporúčame Vám zasielaný tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.

Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením §18 odst.5 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Predávajúci (servisné stredisko) po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo vopred dohodnutým spôsobom s kupujúcim k prevzatiu opraveného tovaru. Pri odovzdaní tovaru z reklamácie odovzdá predajca kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol).

 • Pokiaľ sa jedná o oprávnenú reklamáciu, servisné stredisko ju vyrieši najneskôr do 30 kalendárnych dní pracovných dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru. V prípade, že sa jedná o neriešiteľný problém, bude zákazník najneskôr do 3 dní informovaný o stave reklamácie, ktorá sa bude ďalej riešiť špecificky na základe vzájomnej dohody.
 • pokiaľ je reklamácia neoprávnená, zákazník bude oboznámený so stanoviskom servisného strediska našej spoločnosti a po vzájomnej dohode mu budú chyby na tovare odstránené za poplatok podľa aktuálneho cenníka spoločnosti a fakturované ako servis.

Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa  a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote. Pokiaľ sa reklamácia vybaví skôr, než do 30 dní, bude o tom zákazník informovaný formou e-mailu, SMS, telefonicky alebo iným vopred dohodnutým spôsobom, pričom si bude môcť tovar vyzdvihnúť osobne, alebo mu bude doručený bezplatne v rozvozom termíne (pre informáciu ohľadom príslušného dňa pre vaše mesto, kontaktujte svojho obchodníka) na náklady spoločnosti.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy pri nákupe cez e-shop.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (viď. reklamácie)

Formulár je možné stiahnuť vo fomáte: ( PDF )